Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
ปฏิทินวันพระ 2560 ปฏิทินตามแบบฉบับจันทรคติ ตรงกับปีลิง - ปีไก่ (วันทำบุญทำกุศล)
วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ  หมายถึง วันประชุมของชาวพุทธเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนารายสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันดังเช่นวันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ คือ การฟังธรรม) ชาวพุทธจึงถือเอาวันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระภิกษุที่วัด ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีจารีตวันพระมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย ชาวพุทธทักษิณนิกายเชื่อถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญมอบอาหารแด่ภิกษุและก็ฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เข้มงวดในพุทธศาสนาบางทีอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกนั้นพุทธศาสนิกชนยังจัดว่าวันพระไม่ควรทำบาปทำกรรมใดๆโดยเช้าใจกันว่าการประพฤติชั่วไหมถือศีลห้าในวันพระนับได้ว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น
 วันพระในเดือนมกราคม ปี 2560 มี 4 วันพระวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอกวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอกวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอกวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560แรม 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอกวันพระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มี 4 วันพระวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอกวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันมาฆบูชาวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอกวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอกวันพระในเดือนมีนาคม ปี2560 มี 4 วันพระวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอกวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอกวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอกวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอกวันพระในเดือนเมษายน ปี 2560 มี 4 วันพระวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกาวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกาวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกาวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.256 0แรม 14 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกาวันพระในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มี 4 วันพระวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกาวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันวิสาขบูชาวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา  วันอัฏฐมีบูชาวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนหก  ปีระกาวันพระในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มี 4 วันพระวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกาวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกาวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกาวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา
 
วันพระในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มี 6 วันพระวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกาวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกา วันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันเข้าพรรษาวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8ค่ำ เดือนแปด ปีระกาวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีระกาวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา
 
วันพระในเดือนสิงหาคม ปี 2560 มี 4 วันพระวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกาวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกาวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกาวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกาวันพระในเดือนกันยายน ปี 2560 มี 4 วันพระวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกาวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกาวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกาวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกาวันพระในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี 4 วันพรวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกา วันออกพรรษาวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกาวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกาวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกาวันพระในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 มี 4 วันพระวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันลอยกระทงวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกาวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีระกาวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกาวันพระในเดือนธันวาคม ปี 2560 มี 4 วันพระวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกาวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกาวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีระกา


การเตรียมการไปวัดเพื่อทำบุญทำกุศลจำต้องเตรียมความพร้อม องค์ประกอบ 3 ประการเป็น
1. การเตรียมกาย
ควรจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ หรือสีที่ไม่บาดตา ไม่หละหลวมไม่คับเหลือเกิน เหตุเพราะจะไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับไม่ใช้เครื่องทำให้หมดจดผิว ดังเช่น น้ำหอม เป็นต้น ทานอาหารแม้กระนั้นพอดี ไม่อิ่มกระทั่ง อึดอัดเพื่อประทังความหิว เนื่องจากหากมีลักษณะอาการหิว กระหายจะมีผลให้จิตใจป่วยไปด้วย ควรจะละเว้นอาหาร ที่อาจจะก่อให้เกิดอาการท้องร่วง เป็นต้น
2. การเตรียมจิตใจ
ให้ตัดความรู้สึกกลุ้มใจที่จะเกิดขึ้น อาทิเช่น เรื่องครอบครัวหัวข้อการงานฯลฯ
3. การเตรียมข้าวของ
ให้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ ของกิน หวานคาว รวมทั้งข้าวของอื่นๆ(ต้นเหตุจตุปัจจัย) เพื่อไป ถวายพระตามกำลังแล้วก็ความนับถือขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
การกระทำกิจกรรมในการทำบุญของแต่ละวัดบางทีอาจจะแตกต่างในเนื้อหา แต่ข้อกำหนดโดยส่วนใหญ่แล้วทุกวัดจะปฏิบัติเช่นกันคือ
1.กระบวนการทำความประพฤติสวดมนต์ไหว้พระ (สงฆ์จะทำวัตร สวดมนต์ไหว้พระก่อน เมื่อภิกษุทำวัตรสวดมนต์จบแล้ว อุบาสกอุบาสิกาก็เลยทำวัตรสวดมนต์ไหว้พระต่อจากพระ บางวัดบางทีอาจจะสวดมนต์ไหว้พระแปล แต่ว่าบางวัดบางทีอาจจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นล้วนๆไม่สวดแปลให้เอาอย่างขนบธรรมเนียมของสงฆ์นั้นๆ)
2.การรับศีล ในวันปกติโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ
3. การฟังธรรม
4. การบำเพ็ญจิตภาวนา
5. การถวายสังฆทาน
 


Tags:
ทำบุญบริษัท,วันทำบุญ,ทำบุญครบรอบ,ทำบุญเลี้ยงพระ,ทำบุญบ้าน,รับจัดงานบุญ,รับจัดงานทำบุญเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.วันทำบุญ.com/

Tags : ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
2

***รายการลดราคา****ลดฉลองท้ายปี***ไคโระญี่ปุ่นแท้โดนที่สุดในสยามเเล้วค่ะ*****
เอาใจคนไปเที่ยวเตร่ ไปลุยหิมะ ไปหาอากาศหนาว!!!!!!
 

ร้านเราขายสินค้า ถุงกันหนาว made in japanนำเข้าจากญี่ปุ่นเเท้ๆค่ะ ขายมากว่า 8 ปี
ค้ำประกันว่า ของซื้อของขายของเราคุณค่าดีที่สุด เเพ็คกิ้ง เรียบร้อยปลอดภัย และที่เด่นที่สุด
เราส่งผู้ใช้เร็วที่สุด ในปัจจุบันนี้สินค้าเข้ามาทุกๆดวงตะวันนะคะ เพื่อรองรับกับลูกค้าจำนวนมาก
ที่ละโมบซื้อของซื้อของขาย ของร้านค้าเราเพื่อเตรียมตัวไปลุยหิมะ สังสรรค์ปีใหม่ค่ะ
แผ่นถุงเท้ากันหนาว เป็นเเผ่นที่ขายดีมากที่สุด ที่เคยนำเข้ามาเลยนะคะ เเละ รับรองว่า ราคา เเผ่นเเปะถุงเท้า กันหนาวของเรา ถูกที่สุดในประเทศไทย
เเละ ใหม่ที่สุด เเล้วค่ะ
ยี่ห้อของแผ่นแปะถุงเท้ากันหนาว คือ ยี่ห้อ LOTTE ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ ดังมากที่สุด เเละ มีคุณภาพสูงที่สุดใน บรรดาเเผ่นเเปะถุงเท้ากันหนาว ที่มีขายในญี่ปุ่นเวลานี้
เเม่ค้าลองมาเเล้วค่ะ เลยกล้ามาบอกว่า ยี่ห้อนี้ ดีจริงๆ อุ่นเท้ามากๆ
***แผ่นแปะถุงเท้ากันหนาว อยู่ได้นาน 5-6 ชั่วโมง สำหรับ สาวๆที่ มักมีอาการเท้าเย็น เวลาเจออากาศหนาว แล้วเท้าจะเย็นจนก้าวเท้าไม่ออก ไม่ต้องกลัวเเล้วนะคะ
***อยู่ได้ยาวนาน ถึง 5-6 ชั่วโมง สำหรับคนเท้าเย็นจ้าา
***ราคา ลดพิเศษ จากเดิม คู่ละ 95บาท เหลือเพียง ---->90 บาท !!!!!!
ถ้าซื้อยกเเพ็ค(มี5คู่)จากเดิม 475บาท เหลือเพียง ------> 450 บาท!!!!!!
*** ขนาด คือ 9ซม * 7ซม
*ไม่มีถูกกว่านี้อีกเเล้วค่ะ!!!!!!!!
 

# แผ่นกันหนาวญี่ปุ่นแท้ #ถุงกันหนาว made in japan
#hot pack japan
#ไคโระญี่ปุ่นแท้ #แผ่นกันหนาวไม่เบิร์นผิว
#ถุงร้อนนำเข้าจากญี่ปุ่น
LINE : http://line.me/ti/p/~japbeauty
facebook : แผ่นกันหนาว by japbeauty
TEL 0986676889

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.japbeauty.com

Tags : แผ่นกันหนาว,แผ่นร้อนกันหนาว
3
nProtectTH.com ชุดขับขี่บิ๊กไบค์ เสื้อการ์ด ถุงมือการ์ด กางเกงการ์ด BIGBIKE กระเป๋าคาดเอว และอื่นๆอีกมากมาย ราคาถูก
อุปกรณ์ชุดขับขี่มอเตอร์ไซต์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงลดความเสียหายจากอุบัติเหตุอีกด้วย

สามารถดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ : http://www.nProtectTH.com

ลูกค้าทุกท่าน สามารถส่งสินค้าได้ตลอด 24ชม. และมีสินค้าพร้อมส่งทันที
#รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าบิ๊กไบค์ไม่ต้องสต็อกของ
ติดต่อสอบถามได้ที่

แฟนเพจ : http://www.facebook.com/nProtects
LINE : 0888488434
โทร : 0888-488-434

[video]QSfUoW6RkoM[/video]

เสื้อการ์ด กางเกงการ์ด ถุงมือการ์ด ชุดขับขี่บิ๊กไบค์ ชุดขับขี่BigBike
4********ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูจาก website เป็นหลัก************
โทร.080-295-9190
Line ID : excelpart
website : www.excelpart.com
facebook : www.facebook.com/excelpart
E-mail : excelpart@outlook.com
5
[img width=356,height=266]https://s9.postimg.org/w05552l9b/dainesecooltown.png[/img]

กระเป๋าเป้สะพายหลัง DAINESE COOL TOWN
 (ราคา 1,300 บาท)
 - ขนาด ยาว18 นิ้ว กว้าง14 นิ้ว
 - ความจุ 25 ลิตร
 - มีสายรัดหน้าอก และเอว
 - ใส่โน๊ตบุคได้
 - รัดหมวกเต็มใบได้
 - มีสายรัดหมวกแถมฟรี
 - มีถุงคลุมกันฝน
 - ออกแบบให้กระเป๋าแบนแนบไปกับแผ่นหลัง

สั่งซื้่อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทุกเวลา

@LINE ทันทีคลิ๊กที่ลิ้ง : https://goo.gl/gzuqaE
@LINE ID : 0888488434
เบอร์ติดต่อ : 0888-488434
แฟนเพจ : https://goo.gl/0LL8Zd
เว็ปไซต์ : https://goo.gl/Bu6Bf7

#ถุงมือขับบิ๊กไบค์ #เสื้อการ์ด #กางเกงการ์ด #รองเท้าการ์ด #หมวกกันน็อค #ชุดขับมอเตอร์ไซค์ #รับตัวแทนจำหน่าย #ชุดขับบิ๊กไบค์ปลีกส่ง
6
Ivy Berry Slim สูตร L-celess ไอวี่ เบอร์รี่ สลิม น้ำชงผลไม้ ลดน้ำหนัก

Ivy Berry Slim ขจัดไขมันเก่า และใหม่ กล่องเดียวลดจริง 100% ลดหน้าท้อง แขนเล็ก ขาเรียว หน้าท้องแบน

- ทานง่าย รสชาติอร่อย
- ลดการกินจุบจิบระหว่างวัน
- หุ่นกระชับ หน้าท้องแบนเรียบ
- ช่วยให้ผิวกระจ่างใส
- ลดจริง เห็นผล 6 เท่า แขน ขา เล็กลง

วิธีรับประทาน Ivy Berry Slim : ชงกับน้ำเย็น ดื่มก่อนอาหารเช้า 30 นาที

เลขที่ อย. 13-1-13577-1-0084

1 กล่อง = 10 ซอง

ราคา 175 บาท

======================
Line : amazecorner
http://www.amazecorner.com
FB : amazecornershop


7
Veena D-tox ดีทอกซ์สายพันธุ์ใหม่

ผสมสารสกัดจากศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณ
ตรีผลา สะมอไทย มะขามป้อม
ยาอายุวัฒนะ ไปในตัว เพราะยับยั้งโรคเสื่อมต่างๆได้ดี

ลดไขมันสะสม เสริมเรื่องฟื้นฟูระบบขับถ่าย

ผักม่วงมีประโยชน์ล้นๆ  ลดคอเรสเตอรอลในหลอดเลือด
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร

1 กล่องมี 10 ซอง
กล่องละ 650฿
คอร์ส 1 เดือน = 1,800฿


รับตัวแทนจำหน่ายเริ่มที่ 5 กล่อง
สะสมครบ 350 กล่อง (ภายใน มิ.ย.) รับฟรี Hongkong 1ที่นั่ง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่า
www.facebook.com/Veena-D-tox-วีน่า-ดีทอกซ์-120580595163593/

สนใจทักมาจ้า
คลิ๊กเลย http://line.me/ti/p/~beautycmind

ID line : beautycmind8
หากคุณนั้นกำลังมองหารถเช่าภูเก็ต เรามีบริการรถเช่าภูเก็ต มาให้คุณได้ใช้บริการกันเป็นบริการของทางร้านของเราเองบริการโดยคณะทำงานผู้ชำนาญ พร้อมให้บริการท่านราคาประหยัดโคตรถูก ยิ่งเช่านานเรามีราคายอดเยี่ยมให้กับคุณ เรามีรถหลายหลากรูปแบบให้ได้เลือกเช่า ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง กระบะ รถตู้ เพราะว่าการเน้นบริการรถที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นรถทุกคันก่อนทำการเช่านั้นได้มีการทำให้หมดจดการตรวจเชครถให้ก่อนลูกค้าจะนำไปใช้งานเหตุเพราะมั่นใจได้เลยสบายๆปลอดภัยเป็นแน่แท้เมื่อใช้บริการรถเช่าภูเก็ต กับเราและรถของเรานั้นมีประกันชั่น1 ทุกคันแน่ใจได้เรามีบริการรับส่งฟรีที่สนามบินภูเก็ต หากคุณให้ความสนใจรถเช่าภูเก็ต ลองคลิกดูรายละเอียดของเราที่ด้านล่างก่อนได้

ที่มา : https://xn--12cs6ae1cu1i2b7ce7er.blogspot.com/

Tags : รถเช่าภูเก็ต,รถเช่าภูเก็ต,รถเช่าภูเก็ต
9
Hive24 ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี
มี Vitamin B 3 ลดรอยดำ
มี Shea Butter ที่มีองค์ประกอบของวิตามินเอและอีจากธรรมชาตอ
มี Oligopeptide-1 ที่ช่วยซ่อมสร้างเซลล์ผิวหนังชั้นบนที่ถูกทำลาย
มี Adenosine ช่วยกระดุ้น DNA โปรตีนผิวชั้นใน
มีงานวิจัยที่ติพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ Journal of cosmetic Science ถึงฤทธิ์ในการลดริ้วรอย
และมีงานวิจัยที่พบว่าตัวนี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบ มี Snail secretion Filtrate
ที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนและอิลาสติน และชั้น matrix ระหว่างเซลล์ที่อาจถูกทำลาย


อ่านรีวิวได้เลยค่า
http://www.memelissa.com/review-hive24/


ทั้งเซ็ตราคาปกติ 6820 บาท

ขายราคาพิเศษชุดละ 4000 มีจำนวนจำกัด เหลือแค่ 5 ชุดจ้าาา


สนใจทักมาจ้า

คลิ๊กเลย http://line.me/ti/p/FeO7Bz-EmR
ID line : ampika0948594258
10
กะทะล้อยังอยู่ไหมครับ
Pages: [1] 2 3 ... 10


Opel Vauxhall Corsa B Astra Vectra B Omega Kadett Kapitan Olympia C14NZ C12NZ X14XE X16XE X16XEL X18XE X18XE1 X20XEV Z22SE C20NE C20SE C20XE C2OLET X25XE C25XE X30XE imcher stiemetz zifira
รถยนต์ ขับรถ Opel in Thai โอเปิล อิน ไทย สนาม ซ่อม แต่ง คลับ club love lover modify talk host server online network game เกมส์ colocation co-location ล้อ ยาง ช่วงล่าง เครื่อง